ข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาผลงานนักศึกษา

นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับ 3 รางวัล จากการนำเสนอผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 ได้แก่ผลงานการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  • พัฒนากระดาษจากผักตบชวา สู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทภัค พัฒธวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง ของนายเบญจพล ศรีสันติสุข ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่ชุมชนจากนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 สาขาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ศิษย์ปัจจุบัน)

         โดยผลงานการพัฒนากระดาษจากผักตบชวา สู่การสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ ของ น.ส.นันทภัค พัฒธวี ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับเกียติเชิญให้แสดงการสาธิตกระบวนการผลิตกระดาษจากผักตบชวาในครั้งนี้ด้วย

000 นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 1