การศึกษาการเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษามทร.พระนครสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ปีงบประมาณ 2558

       สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการด้านผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์จริงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนให้กับนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ