การศึกษากิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ฯ ประจำปี 2557

นางสาว วรรณภา อันดับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิลโก้ พร้อมกับนักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6

11

10475997_769144816470368_618096613_n