กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษามทร.พระนคร

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม” เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดีทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และสังคมต่อไป โดยได้นำนักศึกษาเข้าอบรมในเรื่องของการใช้หลักธรรมเพื่อมาปรับในการดำเนินชีวิต  โครงการจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ภาพบรรยากาศ