คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ […]

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ปีงบประมาณ 2558

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, นักศึกษา, บูรณาการ

       สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจพฤติกรรมด้านความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, มทร.พระนคร

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ฯ ประจำปี 2557

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา

นางสาว วรรณภา อันดับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิลโก้ […]

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ […]

สอบหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนางานบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2556, ผลงานนักศึกษา, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, หลักสูตร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ดำเนินการสอบหัวข้อครั้งสุดท้ายเพิ่มการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา […]

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ ครั้งที่ 5 Around The World

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

       คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]