เพ้นท์กําแพงในโครงการ “แต้มสีแต่งฝันต่อต้านการทุจริต”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมการเพ้นท์กําแพงในโครงการ “แต้มสีแต่งฝันต่อต้านการทุจริต” ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร […]

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม […]

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากร […]

สานสัมพันธ์สถาปัตย์ส่งท้ายปี 2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ในที่ทำงานโดยเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมทั้งมีการจับฉลากมอบรางวัลพิเศษที่ได้รับมาจากผู้มีอุปการะคุณของทางคณะ โดยเป็นการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก […]

โครงการสืบสานภุมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

Posted Posted in การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, สถาปัตยกรรม

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการบูรณาการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ปีงบประมาณ 2558

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์

       สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]