กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

บรรยากาศ “โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี”

       อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ นักศึกษา เข้าร่วม “โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษา มหาราชินี” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 

ภาพบรรยากาศ