ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร โดยโครงการจัดขึ้น ณ D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศ