การเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครสถาปัตยกรรม

โครงการสืบสานภุมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัด โครงการสืบสานภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น พัฒนาการะบวนการทางความคิดและการเรียนรู้จากรากฐานวัฒนธรรมสู่การประยุกต์ใช้ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2557 โดยได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ตามสถานที่ดังนี้

  1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  2. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี  อ.เมืองเพชรบุรี
  3. วัดใหญ่สุวรรณาราม  อ.เมืองเพชรบุรี
  4. เรือนไทย อาจารย์อำนวย  ขำปรางค์  อ.ชะอำ
  5. เรือนไทย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  อ.เมืองเพชรบุรี
  6. เรือนไทยและโรงงานผลิตหลังคาเรือนไทย อ.เมืองเพชรบุรี
  7. เรือนไทยทรงดำและพิพิธภัณฑ์ปนถนอม อ.เขาย้อย
  8. ศูนย์วัฒนธรรมไทพทรงดำ อ.เขาย้อย
  9. พระราชวังมฤคทายวัน   อ.เมืองเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ