ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สานสัมพันธ์สถาปัตย์ส่งท้ายปี 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ในที่ทำงานโดยเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมทั้งมีการจับฉลากมอบรางวัลพิเศษที่ได้รับมาจากผู้มีอุปการะคุณของทางคณะ โดยเป็นการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศ