ทะเบียนความรู้ สถอ.

ลำดับที่(ที่/ปี งปม.)

เรื่อง

รูปแบบ

สถานที่จัดเก็บ

หมายเหตุ

51.(9/63)

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ "จุ่มสีรองเท้าผ้าใบ"

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

50.(8/63)

สร้างสรรค์ตราปั้มง่ายๆ ด้วยยางลบ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

49.(7/63)

งานสร้างสรรค์สมุดทำมือ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

48.(6/63)

การสร้างสรรค์โครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

47.(5/63)

ลวดลายกราฟิกบนมัดย้อม

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

46.(4/63)

Paint กระเป๋าผ้ารักษ์โลก

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

45.(3/63)

การสร้างสรรค์สบู่ทำมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

44.(2/63)

คู่มือประกอบการสอนการเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

43.(1/63)

คู่มือกราฟิกเวกเตอร์แบรนด์สินค้า

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

42.(12/62)

ฐานความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : การทำงอบ ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

41.(11/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : สบู่สมุนไพร ผสมเส้นใยธรรมชาติ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

40.(10/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : สวนสวยในขวดแก้ว

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

39.(9/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้าตีนจก

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

38.(8/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การสกรีนอย่างง่าย

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

37.(7/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การประยุกต์ใช้ไม้หนีบผ้าอเนกประสงค์

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

36.(6/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : ที่เสียบนามบัตร

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

35.(5/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การสร้างสรรค์การเพ้นท์กล่องไม้ Summer’s Box

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

34.(4/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การทำสบู่สมุนไพรหลากสีสัน

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

33.(3/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การสร้างสรรค์ถุงผ้าปั้มลวดลายจากวัสดุธรรมชาติด้วยสีอะครีลิค

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

33.(2/62)

คู่มืองานบริการวิชาการ : การออกแบบนาฬิกา แขวนผนังจากวัสดุเหลือใช้

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

32.(1/62)

แนวทางการปฏิบัติที่ดี : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงบูรณาการสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

31.(11/61)

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีด้านการออกแบบสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง)

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

30.(10/61)

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

29.(9/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานเบื้องต้น

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

28.(8/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การประยุกค์ใช้งาน Wordpress ร่วมกับ แอปพิเคชั่น ของ google ในสำงานต่าง ๆ ของทางคณะ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

27.(7/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การใช้ Google มาเป็นส่วนร่วมทางการศึกษา

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

26.(6/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การเขียนข้อเสนองานวิจัยสภาบัน ปีงบประมาณ 2562

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

25.(5/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การเขียนข้อเสนองานวิจัย ปีงบประมาณ 2563

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

24.(4/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : เทคนิคการตีพิมพ์และเพยแพร่งานวิจัย

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

23.(3/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การพัฒนาระบบงานทางด้านการจัดการความรู้

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

22.(2/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

21.(1/61)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การพัฒนางานบริการวิชาการด้วยหลักการบูรณาการ

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

20.(10/60)

Share to pro ตอน การใช้งานเครื่อง Ruizhou (ช่วงการร่างแบบมือ)

WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

19.(9/60)

Share To Pro ตอน การฟรีเซนต์การออกแบบโรงพยาบาล (สาขาสถาปัตยกรรม ปี 4)

WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

18.(8/60)

ต่อยอดความสำเร็จเรียนรู้ควบคู่บูรณาการ จากการวางผังบริเวณ วัดพระธาตุบังพวน สู่อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

17.(7/60)

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้หลักของการบูรณาการ และการจัดการความรู้ “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม จ.เพชรบุรี”

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

16.(6/60)

โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความพอเพียง

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

15.(5/60)

กลุ่มคนวิชาการ เรื่อง “เทคนิคพื้นฐานในการใช้งานโต๊ะตัดบรรจุภัณฑ์”

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

14.(4/60)

เทคนิคการใช้ Photoshop เครื่องมือ Quick Selection Tool และ Polygnal Lasso Tool

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

13.(3/60)

บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

12.(2/60)

จำปาลาว On The Beach Project กับการบูรณาการวิชาชีพของบัณฑิตนักปฏิบัติสองแผ่นดินสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

11.(1/60)

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ” กับการบูรณาการสานงานศิลป์

เอกสาร / WEB

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

10.(10/59)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” สำหรับนักศึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชน อบต.ดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

9.(9/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

8.(8/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การทำงานร่วมกันเป็นทีม

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

7.(7/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การใช้การสารบรรณอิเล็กทรอนิคในหน่วยงาน

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

6.(6/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การเผยแพร่งานวิจัย

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

5.(5/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การเขียนเล่มรายงานการวิจัย

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

4.(4/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : เทคนิคการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณาการ

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

3.(3/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

2.(2/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : การวิจัยกับการบูรณาการ

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ

1.(1/59)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : บูรณาการความรู้สู่พันธกิจสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

เอกสาร / CD

สถอ.

มีเก็บในคลังความรู้คณะ