หน้าแรกงานการจัดการความรู้

วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ “Share To Pro”

Today : April 25, 2019

 ข่าวสารงานการจัดการความรู้คณะฯ

คว้ารางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 12

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

กิจกรรม “การวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี “COP 3 ด้านการบริการวิชาการ”

คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

บทความด้านบูรณาการ

Today : April 25, 2019

แบ่งปันความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Today : April 25, 2019