บทความ : จำปาลาว On The Beach Project กับการบูรณาการวิชาชีพของบัณฑิตนักปฏิบัติสองแผ่นดินสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเรียกชื่อย่อสั้น ๆ ว่า“ Workshop 3 จำปาลาว On the beach ” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ชื่นวารินทร์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโดยการใช้หลักการบูรณาการ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของทางอธิการบดี ที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางด้านดิจิตอล จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบกราฟฟิกผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการนำเสนอผลงานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ด้วยการนำเสนอแบบ ARCHITECTURAL PRESENTATION 3D ANIMATION และมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งโครงการโดยการถ่ายทำของทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานทางการออกแบบโดยโปรแกรมการออกแบบ เพื่อเป็นการยกระดับของบัณฑิตนักปฏิบัติให้ก้าวทันเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในสภาพสังคมยุคดิตอลที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ

นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม จากโจทย์จากสภาพปัญหาจริงในชุมชนของทางจังหวัดระยอง หนองคาย และเพชรบุรี รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านโปรแกรมการออกแบบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และยังเป็นการสร้างเครื่อข่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ภาพจากบทความ