ส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ” กับการบูรณาการสานงานศิลป์

ที่มา : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี    ทำดี…เพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการที่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 คณะ

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้นำหลักการบูรณาการความรู้จากรายวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีน ของอาจารย์ธานี สุคนธะชาติ สู่นักศึกษา และจากนักศึกษาสู่ประชาชนที่เข้ารับบริการที่บูธ โดยจัดบูธ “สกรีนเสื้อฟรี..ทำดีเพื่อพ่อหลวง”โดยเปิดรับสกรีนเสื้อเพื่อถวายความอาลัยให้แก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสกรีนเสื้อ ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในด้านการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับบริการสกรีนเสื้อเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ภายในคณะยังได้มีการบูรณาการความรู้จากรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ เทคนิคการวาดเส้น และเทคนิคการลงสี สู่ผลงานศิลปะรูปวาดพ่อหลวง…เพื่อเทิดพระเกรียรติ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจาก ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการสอนของ อาจารย์ยุวดี พรธาราพงศ์ และอาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์

ภาพจากบทความ