บทความ : บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บัณฑิตมืออาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม

โดย : งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นุ้งเน้นพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการใช้หลักการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงในชุมชนรอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในจังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ MOU เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2559 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้มีการนำโจทย์จากสภาพปัญหาจริงจากผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย เข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ทำการออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าสู่สากล โดยจากการลงมือปฏิบัติด้านการออกแบบนักศึกษาจะได้ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อสอบถามถึงความต้องการและลักษณะของบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำของผู้ประกอบการ เปรียบเสมือนนักศึกษาเป็นนักออกแบบที่รับงานจริงมาดำเนินการ โดยมีอาจารย์เป็นเพียงผู้ที่คอยให้คำแนะนำเท่านั้น

นักศึกษากับการทำหน้าที่วิทยากรต้นกล้าใหม่ด้านการออกแบบ : จากการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวทำให้ “นักศึกษา” ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเป็นวิทยากรใน โครงการ “ Creative Quality Development ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ สร้างมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั้วประเทศ 76 จังหวัด โดยทางนักศึกษาได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นักศึกษากับการประกวด OTOP Midyear 2016 : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยจากการประกวดดังกล่าวนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้ผ่านการคัดเลือกผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประกวดในงาน OTOP Midyear 2016 สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี โดย มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน ดังนี้ นางสาวมานิตา สิงหาสนธิบุตร ,นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ ,นางสาวภารดี อารยะกุล ,นางสาวชญาณี แหยมเจริญ ,นางสาวกนกนาท ทรัพย์พาณิช

ซึ่งในการประกวด OTOP Midyear 2016 ระดับประเทศ นางสาวชุติมณฑน์ อุดมทิตรัชต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 บรรจุภัณฑ์น้ำฟักข้าว

ภาพจากบทความ