ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปี 2560