ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, นักศึกษา, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       นายธานี สุคนธะชาติ […]

ตรวจประเมินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประกันคุณภาพการศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ […]

คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

รับรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก และเข้าร่วมแข่งกีฬางานวันคล้ายวันสถาปนาพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นิทรรศการ, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 Lotion […]

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในคณะฯ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้านการเงิน และบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร, เจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวด้านการเงิน และบัญชี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่

ประกาศและรายละเอีบดการรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแน่ง