การศึกษากิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครอบรมอาจารย์เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในคณะฯ โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานที่ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยบ้านนอก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานชุมชนโดยได้รับสนใจจากทั่วประเทศมาเยี่ยมชมงาน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

000 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2556