มทร.พระนครเจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557

000 ประกาศรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน และใบสมัครสอบแข่งขัน