ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in พระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

บรรยากาศงานซ้อมย่อยคณะงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 โดยทางคณะมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น […]

กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2555, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ […]

ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร, รายชื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  รายละเอียดดังนี้ […]

ภาพงานวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมวันซ้อมย่อยคณะ รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 […]

ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 … การขึ้นทะเบียนบัณทิตผ่านระบบ Website

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ทะเบียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมฯ จะให้นศ.แจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ […]

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

พื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ใน วันอังคาร ที่ 27   […]

ประกาศแจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 เกี่ยวกับใบปริญญาบัตร

Posted Posted in ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 ทุกท่านทราบ เนื่องจากมีข้อความในใบปริญญาบัตรที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร, รายชื่อ

ประกาศรายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ […]