ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2556ฝ่ายวิชาการและวิจัยพระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 … การขึ้นทะเบียนบัณทิตผ่านระบบ Website

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมฯ จะให้นศ.แจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ โดยมีกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ขอให้นศ.ศึกษาคู่มือเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

000 ระบบขอสำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
000
คู่มือการใช้งานระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต