ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2555พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2555 ที่ http://job.rmutp.ac.th
    ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555  พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่ง
  2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
    โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน
  • บัณฑิตที่กรอระบบเรียบร้อยแล้วให้นำใบยืนยันจากในระบบมาส่งที่โต๊ะลงทะเบียนในวันซ้อมย่อยที่คณะ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถ้าบัณพิตท่านใดยังไม่ทำการกรอกระบบจะไม่ให้ทำการลงทะเบียนจนกว่าจะนำใบยืนยันมาส่งที่โต๊ะลงทะเบียน