ข่าวสารประชาสัมพันธ์พระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  รายละเอียดดังนี้

000 รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  

 

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน วันจันทร์  ที่ 4  พฤศจิกายน 2556 (ช่วงเช้า)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงขอแจ้งรายละเอียดการแต่งกาย  กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตและมหาบัณฑิตไว้ดังนี้


000
 กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๗