การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปี 4ปีการศึกษา 2555ฝ่ายกิจการนักศึกษาพระราชทานปริญญาบัตรมทร.พระนคร

บรรยากาศงานซ้อมย่อยคณะงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 โดยทางคณะมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 90 คน งานซ้อมจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 7.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 3

000 บรรยากาศงานซ้อมย่อยคณะงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555