เข้าร่วม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม”

Posted Posted in งานวิจัย, มทร.พระนคร, อบรม, อาจารย์

อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วม กิจกรรม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม” โดยการประชุมจัดขึ้นที่ […]

ร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 […]

ส่งงานวิจัยเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผงงานวิจัยเข้าร่วมจัดงานใน “วันนักประดิษฐ์” […]

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร

       กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]

ลำดับรายชื่อสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขา วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Posted Posted in การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2554, สารนิพนธ์

รายชื่อนักศึกษาและวันขึ้นสอบสารนิพนธ์

ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, บริการวิชาการ, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม […]

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2555 […]