การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัยมทร.พระนคร

ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

       นายณัฐพล  กิจการ และ นายจักตรา  บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เข้าพบ อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ว่าด้วยเรื่องการใช้วัสดุเหลือทิ้งสู่การพัฒนาเป็นงานผลิตภัณฑ์และงานบรรจุภัณฑ์ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพการให้คำปรึกษา