โครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมในโครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ […]

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. […]

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาประจำปี 2558 เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา […]

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2556, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ […]

โครงการผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2555

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา […]