กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

       ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา ปี 2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษาในการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวะนที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพบรรยากาศค่ายผู้นำ