กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา โดยโครงการนี้มี นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยคัดเลือกจาก ชั้นปีที่ 2 – 4 จัดระหว่างวันที่ 29 – 31 พ.ค. 55 ที่ เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

000 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 2555