ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประกวด “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งทีมนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคล สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย

ทีมนักศึกษา

  1. นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์
  2. นางสาวนพรัตน์  คำแพ่ง
  3. นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์

และในการประกวดครั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เชิญผู้นำชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ มาร่วมในการจัดบูธกิจกรรมและขึ้นบรรยายบนเวทีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ