กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการมทร.พระนครหลักสูตรอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น

        งานบริการวิชาการ และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าชุมชน และเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบ้านนอก สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้

หลักสูตรที่  1  การทำกระดาษจากเส้นใยก้านโสน

  • อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ
  • อาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ

หลักสูตรที่  2  การสร้างสรรค์ลวดลายบนของที่ระลึก

  • อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล
  • อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง

หลักสูตรที่  3  การออกแบบกระทงจากเส้นใยธรรมชาติ

  • อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง
  • อาจารย์ศาสตรา  ศรีหาภาค