การศึกษาการเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนครรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง(รอบ3) คณะสถาปัตยฯ