กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557ฝ่ายกิจการนักศึกษามทร.พระนคร

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557  ที่วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30 – 11.00 น.

ภาพกิจกรรม