กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557  ของคณะขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น.  โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร มีนักศึกษาและคณาจารย์เเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ