ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยจากการประกวด THAISTAR 2013

thaistar2013

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ THAISTAR 2013 สามารถคว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยมาได้ 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลอันดับที่ 2  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป
    1. ผลงาน NARISARA CERAMIC THAI โดย นายฌัฐผล  มงคลขจรโชค
  • รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป
    1. ผลงาน พระพุทธ โดย น.ส.โสภาพร  อินทรประสิทธิ์  และน.ส.ธิปตยา  ใจนวล
  • รางวัลชมเชย  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป
    1. ผลงาน ไก่จ๋า/ไก่ออมสินเซรามิค โดย น.ส.หทัยภัทร  สิงคาลวนิช และน.ส.ไพลิน  เนตร์สีเงิน

ภาพบรรยากาศ