กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้คำปรึกษาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ

คุณพงษ์พันธ์  วัฒนะลิขิต นายกสมาคมศิษย์เก่าพาณิชย์พระนคร และรองกรรมการบริหาร เครื่อเจริญโภคภัณฑ์ เข้าขอรับคำปรึกษาและขอรับบริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์รัมภา  สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ และอาจารย์สุรภา  วงศ์สุวรรณ เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำเผื่อดำเนินการออกแบบในขั้นตอนต่อไป

000 บรรยากาศการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์