การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนคร

บริษัท Modernform เข้าให้ความรู้ด้านการออกแบบ

วันศุกร์ที่ 2 พฤษจิกายน 2555 ที่ผ่าน บริษัท Modernform ได้เข้าอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ในด้านของการออกแบบ โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมที่ห้อง 632 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก