ข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 / 2555 โดยได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมประชุม ดังนี้

1.  ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช      รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. คุณกวี พฤกษาพรพงศ์        กรรมการบริหาร บริษัท ADDA  (Thailand) จำกัด (มหาชน)
3. คุณสุรสิทธิ์ บุญญาภิสันท์   อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา

000 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ