Uncategorized

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน”  ได้แก่ เก้าอี้, บ้านนก, ตะกร้าใส่หนังสือ, กระถางต้นไม้, นาฬิกาแขวน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนต่างๆ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดชะอำ  อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี  การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
000 บรรยากาศฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง