Uncategorized

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554

000 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 ศูนย์โชติเวช