Uncategorized

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ปี2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก โดยในปีนี้ ได้ศึกษาดูงาน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมโบสถ์ หอไตร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดทุ่งศรีเมือง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมศาสตร์ยุคคอมมิวนิส สามพันโบก และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2554 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
000 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ประจำปี 2554