ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน พร้อมการเดินทางหารือด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทีมผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปหารือความร่วมมือในการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง ไทย – ลาว และญี่ปุ่น ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน ที่จะจัดขึ้น ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ในการเดินทางเพื่อหารือ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ในครั้งนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เดินทางไปยัง Continue Reading →

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ที่วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมจัดงานแถลงข่าว “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดีทำดี…เพื่อสังคม”และเตรียมพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ ติดตามผลเรียนรู้คู่บูรณาการสองฝั่งโขง โดยมีพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวนให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย และได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อติดต่อด้านการดำเนินการกิจกรรมระยะที่ 2 ในเดือนธันวาคม ต่อไป Continue Reading →

ลงสำรวจพื้นที่และติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

กองศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งติดตามผลงานจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการนำไปใช้จริงของทางชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม2558 ภาพบรรยากาศ

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ

       กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ได้เชิญอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการคัดเลือกสิ่งต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้ลงพื้นที่สำรวจ ณ. ชุมชนถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ใน วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ภาพการลงพื้นที่

โครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2556

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงพบปะผู้ประกอบการเพื่อทำการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์สำหรับวางขายจริงภายในชุมชน โดยโครงการจัดขึ้นที่ เครือข่ายองค์กรชุมชน หมู่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2556 ภาพบรรยากาศ