ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2556

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงพบปะผู้ประกอบการเพื่อทำการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์สำหรับวางขายจริงภายในชุมชน โดยโครงการจัดขึ้นที่ เครือข่ายองค์กรชุมชน หมู่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2556

ภาพบรรยากาศ