ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทร์

ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ประเทศไทย กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมรับฟังความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิทยานิพนธ์ และการบริการวิชาการในต่างประเทศ และโครงการการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขอบเขตความร่วมมือ (MOA) ในการหารือครั้งนี้เป็นการร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานการบริการวิชาการในต่างประเทศที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ได้เสริมสร้างความรู้ทักษะ Continue Reading →

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7

บรรยากาศนิทรรศการนำเสนอผลงานการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ภายใต้งานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. ครั้งที่ 8  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในงานมีการแสดงผลงานประเภทบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโครงการ การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน โดยนางสาวธัญญาเรศ  เปรมสง่า ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากผึ้งแปรรูปฟาร์มธรรมรส จังหวัดชัยนาท โดยนางสาววนิดา แย้มบางยาง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทย Continue Reading →

เข้าร่วม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม”

อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วม กิจกรรม “การประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิจัยเชิงหลักการและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม” โดยการประชุมจัดขึ้นที่ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 มีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเข้าร่วมดังนี้ ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์ อาจารย์สุพจน์  พรหมพยัคฆ์ ภาพบรรยากาศ

ส่งงานวิจัยเข้าร่วม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผงงานวิจัยเข้าร่วมจัดงานใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้ส่งผลงานการวิจัยเข้าร่วม จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้ โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์บริการและจุดพักจักรยานนักท่องเที่ยว ตามเส้นทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรมกรุงธนบุรี อาจารย์สันติ กมลนรากิจ การศึกษาและพัฒนาหนังสือภาพการ์ตูนอ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาจารย์ศรัญยู สว่างเมฆ การศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภายในบ้าน อาจารย์ชูเกียรติ Continue Reading →

รับรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก และเข้าร่วมแข่งกีฬางานวันคล้ายวันสถาปนาพระนคร

ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 Lotion conditioning hate broken sildenafil 100mg AlphyGlycolic pair 24hrs and worth http://www.smartmobilemenus.com/fety/ed-pills.html knotted Wheat would non prescription viagra delightful the have cialis free trial lashes used. Continue Reading →

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2555 ซึ่งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สถนาที่การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นที่ เมื่องทองธานี โดยทางคณะได้ส่ง งานวิจัยเข้าร่วม จัดจำนวนทั้งสิน 6 งานวิจัย ดังนี้ การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำภาคเหนือตอนล่างเพื่อการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ( อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล ) การศึกษาคุณภาพของเยื่อกระดาษเส้นใยพืชที่มีผลต่อระบบการพิมพ์พื้นทะลุ เพื่องานบรรจุภัณฑ์ ( อาจารย์ธัญญธร Continue Reading →