ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเผยแพร่งานวิจัยในงาน “RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0”

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในหัวข้องาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 หรือ RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผลงานการเข้าร่วมดังนี้

  1. นายธานี สุคนธะชาติ       ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์จากต้นผือสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย"
  2. นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง        ผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี"
  3. นายคณิต อยู่สมบูรณ์       ผลงานวิจัยเรื่อง "การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระบวนการพัฒนาวัสดุทดแทนด้วยฟางข้าวผสมเมล็ดพืช สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ร้านมาสมัวแซลล์ (MAZMOIZELLE)"
  4. นายกรณ์พงศ์  ทองศรี       ผลงานวิจัยเรื่อง "การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับสำหรับเด็กอ่อนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านนนทภูมิ” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี" และ "การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร"
  5. นายศรัณยู  สว่างเมฆ       ผลงานวิจัยเรื่อง "ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคาร" และ "แผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักเพื่อลดความร้อนให้กับอาคาร"