ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน พร้อมการเดินทางหารือด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทีมผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปหารือความร่วมมือในการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง ไทย […]

ลงสำรวจพื้นที่และติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน […]

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ

Posted Posted in OTOP, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, มทร.พระนคร

       กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร […]

โครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี 2556

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับ ประจำปี […]