บริหารและวางแผนมทร.พระนครสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประเภทของครุภัณฑ์ที่สอบราคา

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ เครื่อง, เครื่องไฮบริดแท๊บเล๊ต-โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๓ เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง, เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารแบบทั่วไป จำนวน ๒ เครื่อง

000 หนังสือประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
000
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)