การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์บูรณาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ตรวจผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกสถานที่

       อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตรวจผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการในส่วนของการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าให้เป็นป้ายไวนิลเพื่อแนะนำร้านค้าภายในชุมชนโชติเวช โดยได้ทำการลงตรวจงานของนักศึกษาที่ได้นำไปติดไว้ให้กับร้านค้า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ภาพบรรยากาศ