กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการบูรณาการมทร.พระนคร

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

            งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในัหวข้อกิจกรรม “กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในกาสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกในชุมชน  โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ วิสหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 สร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นผ้าจากกระบวนการผลิตมัดย้อม

  • อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์
  • อาจารย์อาณัฎ  ศิริพิชญ์ตระกูล

หลักสูตรที่ 2 สร้างสรรค์กล่องจดหมายจากวัสดุพื้นถิ่นภายในชุมชน

  • อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน
  • ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์

หลักสูตรที่ 3 สร้างสรรค์กล่องโคมไฟจากวัสดุพื้นถิ่นเพื่อสิ่งแวดล้อม

  • อาจารย์กิ่งกาญจน์ พิจักขณา
  • อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง

หลักสูตรที่ 4 สร้างสรรค์งานสวนจากวัสดุและโครงสร้างไม้ไผ่

  • อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
  • อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ