OTOPการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนครออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากร ” กิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากนาเตยปาหนันด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม “

       สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้จัด กิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ปวงประชาสันติสุข ด้วยพระบารมี” ประจำปี พ.ศ.2557 จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากเตยปาหนันและเป็นการสืบสานตามแนวทางพระราชดำริกิจกรรม “ฝึกอบรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากนาเตยปาหนันด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” จึงได้ขอบุคลากรของคณะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชนในการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่

      1. อาจารย์มยุรี   เรืองสมบัติ
      2. อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง
      3. อาจารย์อุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน

       กิจรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  1 – 3 กรกฏาคม 2557 ณ บ้านร่าหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังวหัดกระบี่

ภาพโครงการฝึกอบรม